LETS USE THIS PAGE TO DEBATE THE WAY FORWARD! YOU CAN USE A FICTITIOUS PROFILE, ITS FINE!

"NO ELECTIONS FOR ZIM" PLEADS ARCHB M S HOVE!!!

"NO ELECTIONS FOR ZIM" PLEADS ARCHB M S HOVE!!!
PLEASE CLICK ON PHOTO THEN PAGE STRAIGHT DOWN!!!

"WHAT HAPPENED TO THE RULE OF LAW IN ZIMBABWE???"

"WHAT HAPPENED TO THE RULE OF LAW IN ZIMBABWE???"
Please click on the image to go straight to the article!!
Custom Search
pollcode.com free polls
Who do you believe wanted to assassinate the Tsvangirais?
Robert Mugabe and ZANU-PF! Other forces..... you can give comment! No-one.... just pure accident!   

UK Web Hosting

"MY WIFE YOU HURT ME!!!" REV M S HOVE

"MY WIFE YOU HURT ME!!!" REV M S HOVE
PLEASE CLICK ON IMAGE TO GET TO ARTICLE!!

Snap Shots

Get Free Shots from Snap.com

Map IP Address
Powered byIP2Location.com


web site statistics

Friday, 6 July 2007

MATADZA HERE KUTIURAYIRA MUNHU ASHUNGURUDZA ZIMBABWE???


MATADZA HERE KUTIURAYIRA MUNHU ASHUNGURUDZA ZIMBABWE???

Hanzi vamwe mai vechikuru vakati vangopinda mukombi vagara kubva vatanga kutaura vega.

"Varume vemuZimbabwe ndaifunga kuti varume, hapana nezviripo zvese, chokwadi vatadza here kungotiurayira iye munhu one adai kutiomesera upenyu hwedu chokwadi tingatambura kudai sepasina varume vanogona kungomuuraya."

Mukombi umu maiva nemupurisa ndokubva avati,"Amai zvamurikutaura zvinosungisa."
Zvikanzi "Kana urisewe mupurisa ibva watonyarara zvako nekuti pfuti munadzo saka chinonetsa kuuraya munhu mumwe chete chaiye chii ipapo? Ndimi varume nhando imi! Tibvire kungogonera isu madzimai, zvino ini ndiri nani ndatombokuudzai zvamuri kutadza kuita."


Mupurisa nekushatirwa akabva ati kuna Kombi Driver, "Hande paPolice Station namai ava." Ivo ndokuti, "Asi wopenga nhai mwanangu? Izvozvo zvamatadza ndizvo zvaungade kuti ndinoudzawo vamwe vako pakamba. Kowadii kungonovaudza wega kuda vangaona zvokuita tikabuda munhamo iyi."

Kombi ichisvika pakamba mupurisa akabva angoti, "Amai vaendwe navo kwaOfficer-in-charge."
Akabva atanga kutaura zvakangazvataurwa namai ava. Officer- in-charge uye akabva ati, "Amai zviri kutaurwa ichokwadi here?"
Ivo vakati, "Mwanangu tanzwa chokwadi konewo mukuru wepano watadzawo kumuurayawo here munhu uyu?"


Zvikanzi, "Amai munechokwadi nezvamurikutaura here and huye munhu wamuri kutaura nezvake munomuziva here?"
Zvikanzi, "Ndingatadza kuziva nyoka yakadaro kosaka wati ndinopenga here ini?"
Zvikanzi,"Amai munofira mujere nezvamurikutaura izvi." Zvikanzi:"Mujere?? Ndosaka ndamboudza umwe wako kuti muri varume nhando nekuti kana uchiti munhu anetsa vanhu Zimbabwe ino yese ngaarambe ari mupenyu muchitadza kumuuraya wavakuti ndinofira mujere?"


Zvikanzi:"Amai ndava kudzokorora kechipiri... Ndati munhu wamurikutaura munomuziva here?"

Zvikanzi namai vaya: "Eheka ndinomuziva - ndinorevaka iye TONY BLAIR!!!!"


 

No comments: